Obchodní podmínky

Pronajímatel:

Anna Čadková, Malešická 607/77. Praha 10, 10800
IČ: 06329942,  DIČ:CZ8154180485
Datová schránka: 8x9qx2y

Podmínkou pronájmu našich vozů je minimální věk nájemce 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 roky. Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz a jedné faktury na trvalou adresu nájemce od (mobilního operátora, odběr plynu,atd.) anebo dva výpisy z bankovního účtu. Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce. Naše vozy jsou kompletně nekuřácké a je přísně zakázáno uvnitř vozidla kouřit, používat otevřený oheň, kromě vaření v místech pro to určených. Jakékoliv úpravy vozidla nejsou povoleny -polepování, vrtání, šroubování atd. Zvířata nejsou bez povolení pronajímatele povolena.

Pronajímatel vůz předává čistý, s plnou palivovou nádrží, dvěmi plnými lahvemi propan-butanu, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Vůz je vybaven chrániči matrací a prostěradly pro daný počet osob. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Vozidlo se vrací ve stavu jako při předání, nesmí být při vrácení znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 14.00 hod. – 18.00 hod. a vrací se v poslední den pronájmu mezi 8.00 hod. – 11.30 hod., po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Po rezervaci vozu zašle nájemce náhled smlouvy o nájmu na email nebo do datové schránky. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii e-mailem na cch.doprava@seznam.cz, nebo ji předá osobně. Jakmile pronajímatel obdrží skenovanou kopii, nebo originál podepsané smlouvy, pošle nájemci informace o provedení úhrady minimálně 30 % ceny pronájmu. Úhrada rezervačního poplatku musí být provedena do 3 dnů od zaslání kopie smlouvy na číslo účtu pronajímatele. Pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Doplatek nájemného do celkové ceny pronájmu musí být proveden nejpozději do 30 dní před prvním dnem pronájmu. Pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci v hotovosti ve výši 20.000,- Kč . V ceně je již zahrnut pronájem vybavení kuchyně, prostěradlo, kabely, redukce, klíny, tablety chemie a toaletní papír do WC, venkovní stůl a židle, kurty pro uchycení markýzy atd. Každé vozidlo je vybavené českou dálniční známkou na aktuální rok. Vybavení vozidla bude podrobně vypsáno v předávacím protokolu, který je součástí předání vozidla k pronájmu.

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoli škodu telefonicky případně emailem, sms pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, nebo odcizení jsou s pojištovnou sjednané asistenční služby. Při nenahlášení škody pronajímateli, kdy by bylo znemožněno vozidlo užívat, je účtována sankce 10.000,- Kč a nájemné za každých 24 hod. po dobu opravy.

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí  10.000,- Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 15 pracovních dnů. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..) – tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel má právo zadržet celou kauci až do doby vyřešení pojistné události, či vyčíslení škody odborným servisem.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z celkového sjednaného nájemného, 80 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 8 až 29 dnů před prvním dnem pronájmu, 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy za méně než 7 dnů před prvním dnem pronájmu. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací a nájemce nemá nárok na náhradní termín.

Za ztrátu klíčů od vozidla, registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky účtujeme smluvní pokutu 1.000-5.000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu, například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace, zakouření vozidla, polité části vozidla barvou, olejem atd. účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení a nájemné v tom čase obvyklé.

V Praze 18.3.2020, Anna Čadková

Menu